Statut Świętokrzyskiego Klubu Amazonki

Kategoria: Statut
Opublikowano
Super User
Odsłony: 8703

Tekst jednolity

 

 

 

STATUT

Świętokrzyskiego Klubu „AMAZONKI” przy Świętokrzyskim

Centrum Onkologii w Kielcach

 

 

Rozdział I

 

 

§ 1

 

1. Stowarzyszenie nosi nazwę „ Świętokrzyski Klub „Amazonki” przy Świętokrzyskim

    Centrum Onkologii w Kielcach”.

2. Stowarzyszenie może używać skróconej nazwy „ ŚK Amazonki’’.

 

§ 2

 

1. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o 

   stowarzyszeniach ( Dz. U. Nr 79 z 2001 r. poz. 885 z późniejszymi  zmianami ), a także

   ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

   ( Dz. U. Nr 3 z 29 maja 2003 r. z późniejszymi zmianami ).

2. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

 

§ 3

 

 1.Terenem działania stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym

    uwzględnieniem miasta Kielc i województwa świętokrzyskiego.

 2. Siedziba klubu mieści się w Kielcach.

 

§ 4

 

    Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznaczeń zgodnie z obowiązującymi w tym   

    zakresie przepisami.

 

§ 5

 

 1.Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi

  organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami.

2.Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadzie pełnej autonomii.

 

§ 6

 

1. Działalność stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu jego członków.

2. Stowarzyszenie do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

3. Stowarzyszenie może na realizację zadań statutowych zawierać omowy o pracę i inne

    umowy prawa cywilnego z członkami, członkami zarządu i innymi osobami oraz

    porozumienia z wolontariuszami zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o

    wolontariacie.

4. Stowarzyszenie zwraca koszty delegacji służbowych członkom, członkom zarządu,

    pracownikom biura i wolontariuszom delegowanym do prac na rzecz stowarzyszenia wg

    obowiązujących przepisów.

5. Stowarzyszenie prowadzi działalność w formie nieodpłatnej i odpłatnej – zakres

    działalności określa regulamin.

6. Działalność odpłatna dotyczyć może wyłącznie realizacji celów statutowych

    stowarzyszenia.

7. Nadwyżkę przychodów nad kosztami stowarzyszenie przeznacza na działalność statutową.

 

§ 7

 

1.Stowarzyszenie może powoływać terenowe jednostki organizacyjne (filie).

2.Terenowa jednostka organizacyjna może uzyskać osobowość prawną.

3.Terenowa jednostka organizacyjna (filia) winna uzyskać osobowość prawną w ciągu 10 lat

   od jej powołania, legitymując się przy tym stanem osobowym nie mniejszym niż 15 członków.

4. Terenowa jednostka organizacyjna (filia) legitymująca się stażem dłuższym niż wskazanym

   w punkcie 3, winna uzyskać osobowość prawną w ciągu 2 lat liczonych od uprawomocnienia się

   zmian zawartych w § 7 niniejszego Statutu.

5. Po bezskutecznym upływie okresu wymienionego w pkt 3 i 4 terenowa jednostka organizacyjna

   (filia) traci dotychczasowy status prawny.

 

 

Rozdział II

 

 

Cele stowarzyszenia

 

§ 8

 

 Celem stowarzyszenia jest:

 

1/ Wsparcie psychiczne kobiet dotkniętych rakiem piersi w znalezieniu motywacji powrotu

    do zdrowia i pomoc praktyczna w uzyskaniu możliwie najlepszej jakości życia w tym

     poprawy sprawności psychicznej i fizycznej.

2/ Prowadzenie działań dla wyrównania szans i eliminowania zjawisk wykluczenia

    społecznego osób dotkniętych chorobą.

3 /Informowanie społeczeństwa o  problematyce chorób nowotworowych i znaczeniu badań

    profilaktycznych.

4/ Organizowanie działalności profilaktycznej z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom.

5/ Upowszechnianie krajoznawstwa, kultury  fizycznej i sportu.

6/ Niesienie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i kobietom w trudnej sytuacji zdrowotnej.

7/ Organizowanie grup wsparcia i samopomocy oraz prowadzenie rehabilitacji społecznej.

8/ Pomoc w zaopatrywaniu w protezy piersi, peruki.

9/ Prowadzenie telefonu zaufania. 

 

§ 9

 

 Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 

1/ Szerzenie idei wczesnego wykrywania chorób nowotworowych i badań profilaktycznych   

    poprzez organizowanie szkoleń, rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych i inne formy

    przekazu  oraz współpracę z instytucjami prowadzącymi walkę z rakiem.

2/ Udzielanie pomocy w każdej formie przewidzianej statutem, członkom stowarzyszenia,

    członkom ich rodzin i opiekunom.

3/ Organizowanie rehabilitacji psychicznej indywidualnej, grupowej i spotkań z terapeutami.

4/ Podejmowanie i prowadzenie różnych form rehabilitacji fizycznej.

5/ Koordynowanie pracy „ochotniczek” na oddziałach szpitalnych, dyżurach w klubie i przy

     telefonie zaufania.

6/ Prowadzenie warsztatów szkoleniowych dla ochotniczek członkiń Kubu.

7/ Organizowanie spotkań integracyjnych, imprez  kulturalno – rozrywkowych

    i sportowo – turystycznych oraz uczestnictwo w tego typu imprezach prowadzonych

    przez inne instytucje.

8/ Pomoc zainteresowanym członkiniom klubu w uczestnictwie w pielgrzymkach

    i spotkaniach z duchownymi.

9/ Pozyskiwanie środków na realizację zadań statutowych.

 

 

Rozdział III

 

 

Członkowie ich prawa i obowiązki

 

 

§ 10

 

    Członkowie dzielą się na:

 

1/zwyczajnych

2/ wspierających

3/honorowych.

 

§ 11

 

  Członkiem zwyczajnym stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna

  posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która złoży deklarację członkowską i

  zostanie przyjęta przez Zarząd.

 

§12

 

  Założyciele stowarzyszenia, którzy podpisali deklarację i wpłacili składkę stają się

  członkami z chwilą  zarejestrowania.

 

§ 13

 

     Członek zwyczajny ma prawo:

 1/ wybierać i być wybieranym do władz stowarzyszenia,

 2/ uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu Członków ,

 3/ zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności stowarzyszenia,

 4/ korzystać z pomocy stowarzyszenia.

 

 

§ 14 

  Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

 

 1/ przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

 2/ czynne uczestnictwo  realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,

 3/ regularne opłacanie składek członkowskich,

 4/ zawiadamianie o zmianie danych zawartych w deklaracji.

 

§ 15 

 1. Członkiem wspierającym stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna

   zainteresowana merytoryczną działalnością stowarzyszenia, która zadeklaruje pomoc

   finansową lub rzeczową i zostanie przyjęta przez zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

2. Członkiem wspierającym stowarzyszenia może być – osoba prawna, która działa w      

    stowarzyszeniu za pośrednictwem swego  przedstawiciela.

 

§ 16 

   Członek wspierający ma prawo:

 

 1/ zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności stowarzyszenia,

 2/ korzystać z pomocy Stowarzyszenia,

 3/ uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków  z głosem doradczym.

 

§ 17 

 Do obowiązków członka wspierającego należy:

1/przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz stowarzyszenia,

2/czynne uczestnictwo w realizacji celów statutowych stowarzyszenia,

3/świadczenie zadeklarowanej pomocy.

 

§ 18 

 1.Członkiem honorowym stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie

    zasłużona dla realizacji celów statutowych stowarzyszenia.

 2.Członkowstwo honorowe nadaje walne zebranie na wniosek zarządu.

 3.Członek honorowy posiada wszelkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto jest zwolniony

    z płacenia składek członkowskich.

 

                                                                                   

§ 19 

 

 

Honorowym Prezesem stowarzyszenia może zostać były jego Prezes w przypadku powołania

go przez Walne Zebranie Członków.

 

§ 20 

 Członkowstwo w stowarzyszeniu ustaje na skutek:

  1/dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do zarządu,

 2/ utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego (osobę prawną),

 3/śmierci członka,

 4/skreślenia z listy członków.

§ 21

 

 1.Z uwagi na wyjątkową działalność stowarzyszenia nie przewiduje się wykluczenia

     członków z Klubu.

 2.W szczególnie uzasadnionych przypadkach ( np. sytuacja rodzinna, zdrowotna i inne)

    kiedy członek nie może uczestniczyć w działalności Klubu możliwe jest, na jego wniosek

    zawieszenie członkowstwa w tym obowiązku opłacania składek członkowskich na czas trwania

    przeszkody.

 3.Jeżeli członek stowarzyszenia w sposób zawiniony nie opłaca składek członkowskich przez

    okres 6-ciu miesięcy, członkostwo jego ustaje z mocy prawa - okoliczności powyższe nie stoją

    na przeszkodzie w ubieganiu się o ponowne członkostwo w stowarzyszeniu.

4. Członkowie stowarzyszenia zwolnieni są z obowiązku opłacania składek członkowskich

    w momencie osiągnięcia 80-go roku życia.

 

 

Rozdział IV

 

 

Struktura organizacyjna władz

 

 

§ 22

 

 

  1.Władzami naczelnymi stowarzyszenia są:

    1/ Walne Zebranie Członków

    2/ Zarząd Główny

    3/ Komisja Rewizyjna.

 

 2.Władzami filii są:

    1/ Walne Zebranie Filii

    2/  Zarząd Filii

    3/ Komisja Rewizyjna Filii.

 

 3.Kadencja władz trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym

    w zależności od uchwał Walnego Zebrania Członków. 

 4.Uchwały zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków

    uprawnionych do głosowania.

 5.W przypadku zmniejszenia się – w czasie trwania kadencji  ilości Członków Zarządu lub

     Komisji Rewizyjnej, władzom tym przysługuje prawo kooptacji z tym, że liczba

    dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby osób pochodzących z wyboru.

 

§ 23

 

 

 1.Najwyższą władzą stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

 2.Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze i co trzy lata

    jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu

    i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem.

 3.Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje także Zarząd Główny z własnej inicjatywy

   oraz na wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 3 członków ,w terminie 3 tygodni od    

   złożenia żądania.

 4. W Walnym Zebraniu Członków udział biorą delegaci filii w liczbie od 2 do 5 osób

     proporcjonalnie do ilości członków filii.

 

§ 24

 

 

  Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1/uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej stowarzyszenia,

 2/podejmowanie uchwał w sprawie zatwierdzania sprawozdań rocznych zarządu i komisji

    rewizyjnej,

 3/podejmowanie uchwał w przedmiocie absolutorium dla ustępującego zarządu na wniosek

    komisji rewizyjnej,

 4/ustalanie wysokości składek członkowskich,

 5/nadanie godności członka honorowego,

 6/podejmowanie uchwał w sprawach zmian statutu lub rozwiązania się stowarzyszenia,

 7/rozpatrywanie odwołań od wszelkich uchwał zarządu głównego,

 8/uchwalanie regulaminu organizacyjnego klubu,

 9/rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz stowarzyszenia,

10/wybór i odwołanie członków zarządu głównego i komisji rewizyjnej.

 

  

§ 25

 

 1.Zarząd  Główny jest najwyższą władzą stowarzyszenia pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków.

 2.Zarząd składa się : z  5 do 9 osób z tym, że w jego skład wchodzą; prezes, wiceprezesi, sekretarz, skarbnik oraz

    członek/członkowie Zarządu. 

 3.Posiedzenia Zarządu Głównego zwoływane są przez prezesa w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz w miesiącu.

 4.Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo

    umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

 

§ 26

 

 

  Do kompetencji Zarządu Głównego należy:

 

 1/reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

 2/dysponowanie majątkiem stowarzyszenia w ramach uprawnień przyznanych przez Walne

    Zebranie Członków, w tym:

  - podział i przekazywanie środków na finansowanie statutowej działalności filii,

  - dysponowanie środkami pozyskanymi z przekazania na rzecz stowarzyszenia 1% podatku

    przez osoby fizyczne,

 3/realizowanie uchwał Walnego Zebrania,

 4/sporządzanie sprawozdań z działalności stowarzyszenia,

 5/zwoływanie i organizowanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków,

 6/uchwalanie planów działalności stowarzyszenia oraz regulaminów w zakresie zadań

     statutowych i zasad finansowania realizowanych przedsięwzięć.

 7/przyjmowanie członków lub ich zawieszanie, albo skreślenie,

 8/zawieranie umów w granicach upoważnień i obowiązujących przepisów,

 9/powoływanie i zawiązywanie terenowych jednostek organizacyjnych (filii), określanie

   zasięgu ich działania oraz siedziby,

10/koordynowanie działalności terenowych jednostek organizacyjnych,

11/zawieszanie uchwał Zarządu filii w razie ich sprzeczności z prawem, postanowieniami

    statutu oraz uchwałami władz naczelnych stowarzyszenia,

12/zawieszanie w czynnościach zarządów filii, jeżeli ich działalność jest niezgodna z

     przepisami prawa, postanowieniami statutu lub uchwałami władz naczelnych

     stowarzyszenia.

 

 

§ 27

 

 

   Oświadczenie woli w zakresie praw i zobowiązań majątkowych składają za

   stowarzyszenie: prezes lub wiceprezes łącznie ze skarbnikiem lub inną osobą imiennie

   upoważnioną przez zarząd.

 

§ 28

 

 1.Komisja  Rewizyjna składa się z 3-5 członków spośród których, wybiera się

     przewodniczącego.

 

 2.Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 

 1/kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności stowarzyszenia

 2/występowanie do zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania

    wyjaśnień,

 3/wnioskowanie o zwoływanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,

 4/składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swej działalności oraz występowanie

    z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego,

 5/zawieranie i rozwiązywanie umów stowarzyszenia z członkami Zarządu.

 6/członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego ani

    pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku

    pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

 7/członkami komisji rewizyjnej nie mogą być osoby skazane za przestępstwo umyślne

    ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

  3.Członkowie komisji rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Głównego z

     głosem doradczym.

  4.Komisja Rewizyjna podejmuje swe czynności w składzie od 3-5 osób.

 

                                  

 

Terenowe jednostki organizacyjne

 

 

§ 29

 

1. Dla sprawnej realizacji zadań wynikających ze statutu zarząd główny powołuje terenowe

     jednostki organizacyjne (filie) według zasad określonych w & 7 i 26.

2. Rozwiązanie filii następuje na podstawie uchwały zarządu głównego.

 

§ 30

 

 

1. Władzami filii są władze określone w & 22 ust. 2 statutu.

2. Postanowienia & 22 ust. 2, 3 i 4 stosuje się odpowiednio.

3. Postanowienia & 25 pkt.4 i & 28 pkt.6 i 7 stosuje się odpowiednio.

 

 

§ 31

 

Do Walnego Zebrania Członków filii należy:

1. Uchwalanie programów działania filii.

2. Wybór i odwołanie członków władz filii.

3. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz filii oraz udzielenie absolutorium

    ustępującym władzom filii.

 

§ 32

 

W walnym zebraniu filii biorą udział:

1. Z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni i honorowi filii

2. Z głosem stanowiącym - delegaci Klubu Głównego

2. Z głosem doradczym – członkowie wspierający   

    

                                                                                   § 33

 

 1. Postanowienia & 23 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków  filii zwołuje Zarząd filii także na żądanie Zarządu Głównego.

 

 

Zarząd filii

 

 § 34

 

Postanowienia & 23 stosuje się odpowiednio do Zarządu filii.

 

 

§ 35

 

 

Do kompetencji Zarządu filii należy:

1/ reprezentowanie filii na zewnątrz i działanie w jej imieniu,

2/ dysponowanie majątkiem filii w ramach uprawnień przyznanych przez Walne Zebranie Członków  filii,

3/ realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków filii, Zarządu Głównego i Walnego Zebrania Członków

    stowarzyszenia,

4/ sporządzanie sprawozdań z działalności,

5/ zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków  filii oraz ich organizowanie,

6/zawieranie umów w ramach upoważnień i obowiązujących przepisów,

7/przyjmowanie członków lub ich zawieszanie, a także skreślanie na zasadach określonych w & 21 ust. 3 statutu.

 

§ 36

 

Oświadczenie woli w zakresie praw i zobowiązań majątkowych składają za filię: prezes lub

wiceprezes łącznie ze skarbnikiem lub inną osobą imiennie upoważnioną przez zarząd filii.

 

 

Komisja rewizyjna filii

 

 

§ 37

 

 

Do funkcjonowania komisji rewizyjnej stosuje się odpowiednio postanowienia & 28 statutu.

 

 

Rozdział V

 

 

Majątek stowarzyszenia

 

 

§ 38

 

 

1. Majątek stowarzyszenia stanowią:

 1/wpłaty ze składek członkowskich,

 2/dotacje,

 3/darowizny, spadki, zapisy,

 4/wpływy z działalności statutowej w rozmiarach służących realizacji celów określonych

    statutem,

 5/ruchomości,

 6/dochody z ofiarności publicznej.

 

2. Zabronione jest:

   1/ Udzielanie pożyczek lub zabezpieczenia majątkiem stowarzyszenia w stosunku do jego

     członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie,

     członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we

     wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,

     pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z

     tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi.

  2/przekazywanie majątku stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków organów lub

     pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,

     w szczególności jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych

     warunkach.

   3/wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz

      ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to

      wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu stowarzyszenia, zgodnie z

      protokółem Walnego Zebrania.

   4/ kupno towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie

       stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich  osoby bliskie

       na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż

       rynkowe.

  

   3. Cały dochód ze statutowe działalności przeznaczony jest na realizację celów określonych

       statutem.

 

         

 

 

Rozdział IV

 

 Przepisy końcowe

 

 

§ 39

 

 

      Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się stowarzyszenia podejmuje

      Walne Zebranie Członków:

      1/Większością 2/3 głosów w obecności minimum połowy członków stowarzyszenia – w

       pierwszym terminie.

      2/ Zwykłą większością głosów bez względu na ilość obecnych – w drugim terminie.

 

 

§ 40

 

 

      W przypadku rozwiązania się stowarzyszenia Walne Zebranie Członków zadecyduje o

      przeznaczeniu majątku stowarzyszenia i powołuje Komisję Likwidacyjną, która

      przeprowadzi likwidację stowarzyszenia.

 

 

§ 41

 

 

       W sprawach nie uregulowanych statutem mają zastosowanie aktualnie obowiązujące

       przepisy ustawy prawo o stowarzyszeniach oraz  ustawa o działalności pożytku

       publicznego i o wolontariacie.

 

 

 

 

 

      Kielce, 22 maja 2017 r.