14.02.2022

 

Ogłoszenie

Drogie koleżanki uprzejmie prosimy z zapoznanie się z propozycją  uaktualnionego Statutu Klubu i Regulaminu Organizacyjnego. Zmiany zostaną wprowadzone po głosowaniu na  Zebraniu Walnym. 

 

 Tekst jednolity

STATUT

Świętokrzyskiego Klubu „AMAZ0NKI”przy Świętokrzyskim

Centrum Onkologii w Kielcach

 

 

Rozdział I

§ 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę „ Świętokrzyski Klub „Amazonki” przy Świętokrzyskim

Centrum Onkologii w Kielcach”.

2. Stowarzyszenie może używać skróconej nazwy „ ŚK Amazonki’’.

§ 2

1. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo
o stowarzyszeniach ( Dz.U. Nr 79 z 2001 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami ), a także

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

( Dz.U. Nr 96 poz.873 z późniejszymi zmianami ).

2. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

§ 3

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym

uwzględnieniem miasta Kielc i województwa świętokrzyskiego.

2. Siedziba Klubu mieści się w Kielcach.

§ 4

Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznaczeń zgodnie z obowiązującymi w tym

zakresie przepisami.

 

§ 5

1. Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi

organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami.

2. Stowarzyszenie może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadzie pełnej autonomii.

 

§ 6

1. Działalność stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu jego członków.

2. Stowarzyszenie do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

3. Stowarzyszenie może na realizację zadań statutowych zawierać umowy o pracę i inne

umowy prawa cywilnego z członkami, członkami zarządu i innymi osobami oraz

porozumienia z wolontariuszami zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie.

4. Stowarzyszenie zwraca koszty delegacji służbowych członkom, członkom zarządu,

pracownikom biura i wolontariuszom delegowanym do prac na rzecz stowarzyszenia

wg obowiązujących przepisów.

5. Stowarzyszenie prowadzi działalność w formie nieodpłatnej i odpłatnej ; zakres

działalności określa regulamin.

6. Działalność odpłatna dotyczyć może wyłącznie realizacji celów statutowych

stowarzyszenia.

7. Nadwyżkę przychodów nad kosztami stowarzyszenie przeznacza na działalność statutową.

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział II

Cele stowarzyszenia

 

§ 7

1. Wsparcie psychiczne kobiet dotkniętych rakiem piersi w znalezieniu motywacji powrotu

do zdrowia i pomoc praktyczna w uzyskaniu możliwie najlepszej jakości życia w tym

poprawy sprawności psychicznej i fizycznej.

2. Prowadzenie działań dla wyrównania szans i eliminowania zjawisk wykluczenia

społecznego osób dotkniętych chorobą.

3. Informowanie społeczeństwa o problematyce chorób nowotworowych i znaczeniu badań

profilaktycznych.

4. Organizowanie działalności profilaktycznej z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom.

5. Upowszechnianie krajoznawstwa, kultury fizycznej i sportu.

6. Niesienie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i kobietom w trudnej sytuacji

Zdrowotnej.

7. Organizowanie grup wsparcia i samopomocy oraz prowadzenie rehabilitacji społecznej.

8. Pomoc w zaopatrywaniu w protezy piersi, peruki.

9. Prowadzenie telefonu zaufania.

§ 8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. Szerzenie idei wczesnego wykrywania chorób nowotworowych i badań profilaktycznych

poprzez organizowanie szkoleń, rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych i inne formy

przekazu oraz współpracę z instytucjami prowadzącymi walkę z rakiem.

2. Udzielanie pomocy w każdej formie przewidzianej statutem, członkom stowarzyszenia,

członkom ich rodzin i opiekunom.

 1. Organizowanie rehabilitacji psychicznej indywidualnej, grupowej i spotkań z terapeutami.
 2. Podejmowanie i prowadzenie różnych form rehabilitacji fizycznej.
 3. Pozyskiwanie środków na realizację zadań statutowych.
 4. Koordynowanie pracy „ochotniczek” na oddziałach szpitalnych, dyżurach w Klubie i przy

              telefonie zaufania.

      7. Prowadzenie warsztatów szkoleniowych dla ochotniczek członkiń Klubu.

      8. Organizowanie spotkań integracyjnych, imprez kulturalno- rozrywkowych

           i sportowo – turystycznych oraz uczestnictwo w tego typu imprezach prowadzonych

           przez inne instytucje.

     9. Pomoc zainteresowanym członkiniom Klubu w uczestnictwie w pielgrzymkach

         i spotkaniach z duchownymi.

 

Rozdział III

Członkowie ich prawa i obowiązki

§ 9

Członkowie dzielą się na:

a) zwyczajnych

b) wspierających

3) honorowych

§ 10

Członkiem zwyczajnym stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna

posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która złoży deklarację członkowską
i zostanie przyjęta przez Zarząd.

 

 

§ 11

Członek zwyczajny ma prawo:

1/ wybierać i być wybieranym do władz stowarzyszenia.

2/ uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu Członków.

3/ zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności stowarzyszenia.

4/ korzystać z pomocy stowarzyszenia.

 

§ 12

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

1/ przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

2/ czynne uczestnictwo realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

3/ regularne opłacanie składek członkowskich.

4/ zawiadamianie o zmianie danych zawartych w deklaracji.

 

§ 13

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może być osoba fizyczna lub prawna

zainteresowana merytoryczną działalnością stowarzyszenia, która zadeklaruje pomoc

finansową lub rzeczową i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może być – osoba prawna, która działa

w stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela.

 

§ 14

Członek wspierający ma prawo:

1/ zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności stowarzyszenia.

2/ korzystać z pomocy stowarzyszenia.

3/ uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym.

§ 15

Do obowiązków członka wspierającego należy:

1. Przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz stowarzyszenia.

2. Czynne uczestnictwo w realizacji celów statutowych stowarzyszenia.

3. Świadczenie zadeklarowanej pomocy.

 

§ 16

1. Członkiem honorowym stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie

zasłużona dla realizacji celów statutowych stowarzyszenia.

2. Członkostwo  honorowe nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

3. Członek honorowy posiada wszelkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto jest

zwolniony z płacenia składek członkowskich.

 

§ 17

Honorowym Prezesem stowarzyszenia może zostać były jego Prezes w przypadku

powołania go przez Walne Zebranie Członków.

 

§ 18

Członkostwo w stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do zarządu.
 2. utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego (osobę prawną).
 3. śmierci członka.
 4. skreślenia z listy członków.
 5. zawieszenia członkostwa.

 

 

§ 19

1. Z uwagi na wyjątkową działalność i cele stowarzyszenia nie przewiduje się wykluczenia

członków z Klubu.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach ( np. sytuacja rodzinna, zdrowotna i inne) kiedy członek nie może uczestniczyć w działalności Klubu możliwe jest, na jego wniosek zawieszenie członkostwa w tym obowiązku opłacania składek członkowskich na czas trwania przeszkody.

3. Jeżeli członek stowarzyszenia nie opłaca składek członkowskich przez okres 6 miesięcy, członkostwo jego ustaje z mocy prawa – okoliczności powyższe nie stoją na przeszkodzie w ubieganiu się o ponowne członkostwo w stowarzyszeniu.

4. Przy ponownym ubieganiu się o członkostwo w Stowarzyszeniu istnieje obowiązek uiszczenia składki członkowskiej za okres 3 miesięcy poprzedzających ponowne przyjęcie do Klubu.

5. Członkowie stowarzyszenia zwolnieni są z obowiązku opłacania składek członkowskich
w momencie osiągnięcia 80 –go roku życia.

Rozdział IV

Struktura organizacyjna władz

§ 20

1. Władzami naczelnymi stowarzyszenia są:

- Walne Zebranie Członków

- Zarząd Główny

- Komisja Rewizyjna.

3. Kadencja władz trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym

w zależności od uchwał Walnego Zebrania Członków.

4. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków

uprawnionych do głosowania.

5. W przypadku zmniejszenia się – w czasie trwania kadencji ilości członków Zarządu lub

Komisji Rewizyjnej, władzom tym przysługuje prawo kooptacji z tym, że liczba

dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby osób pochodzących z wyboru.

 

§ 21

1.Najwyższą władzą stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

2.Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze i co trzy lata

jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu

i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem.

3.Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje także Zarząd Główny z własnej

inicjatywy oraz na wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 3 członków w terminie 3 tygodni

od złożenia żądania.

§ 22

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1/ uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej stowarzyszenia.

2/ podejmowanie uchwał w sprawie zatwierdzania sprawozdań rocznych Zarządu i Komisji

Rewizyjnej.

3/ podejmowanie uchwał w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu na wniosek

Komisji Rewizyjnej.

4/ ustalanie wysokości składek członkowskich.

5/ nadanie godności członka honorowego.

6/ podejmowanie uchwał w sprawach zmian statutu lub rozwiązania się stowarzyszenia.

7/ rozpatrywanie odwołań od wszelkich uchwał Zarządu.

8/ uchwalanie Regulaminu Organizacyjnego Klubu.

9/ rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

10/wybór i odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

§ 23

1. Zarząd jest najwyższą władzą stowarzyszenia pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków.

2. Zarząd składa się  z  5 do 9 osób  z tym ,że w jego skład wchodzą: prezes, wiceprezesi, sekretarz , skarbnik  oraz członek/członkowie Zarządu.

3. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez prezesa w miarę potrzeby, nie

rzadziej niż raz w miesiącu.

4. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo

umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

§ 24

Do kompetencji Zarządu należy:

1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

2. Dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach uprawnień przyznanych przez Walne

Zebranie Członków, w tym dysponowanie środkami pozyskanymi z przekazania na rzecz stowarzyszenia 1% podatku przez osoby fizyczne.

3. Realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członów.

4. Sporządzanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia.

5. Zwoływanie i organizowanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków.

6. Uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia oraz regulaminów w zakresie zadań

statutowych i zasad finansowania realizowanych przedsięwzięć.

7. Przyjmowanie członków lub ich zawieszanie, albo skreślenie.

8. Zawieranie umów w granicach upoważnień i obowiązujących przepisów.

 

 

 

 

§ 25

Oświadczenia woli w zakresie praw i zobowiązań majątkowych składają za

stowarzyszenie: prezes lub wiceprezes łącznie ze skarbnikiem lub inną osobą imiennie

upoważnioną przez zarząd.

§ 26

1.Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków spośród których, wybiera się

przewodniczącego.

2.Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności stowarzyszenia

b) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień,

c) wnioskowanie o zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków

d) składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swej działalności

oraz występowanie z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu

e) zawieranie i rozwiązywanie umów w imieniu Stowarzyszenia z członkami Zarządu

f) członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami organu

zarządzającego, ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub

podległości służbowej.

g) członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby skazane za przestępstwo umyślne

ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

4. Komisja Rewizyjna podejmuje swe czynności w składzie od 3-5 osób.

 

 

 

 

Rozdział V

Majątek stowarzyszenia

§ 27

1. Majątek stowarzyszenia stanowią:

a) - wpłaty ze składek członkowskich,

b) - dotacje,

c) - darowizny, spadki, zapisy,

d) - wpływy z działalności statutowej w rozmiarach służących realizacji celów

określonych statutem,

e) - ruchomości,

f) - dochody z ofiarności publicznej.

2. Zabronione jest:

a)  Udzielanie pożyczek lub zabezpieczenia majątkiem stowarzyszenia w stosunku do jego

członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi.

b) przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków organów lub

pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób

trzecich w szczególności jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na

preferencyjnych warunkach.

c)  wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu stowarzyszenia, zgodnie z protokółem Walnego Zebrania Członków.

d)  kupno towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie

stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie na zasadach

innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

3. Cały dochód ze statutowej działalności przeznaczony jest na realizację celów określonych

statutem.

 

Rozdział VI

Przepisy końcowe

§ 28

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje

Walne Zebranie Członków:

1. Większością 2/3 głosów w obecności minimum połowy członków Stowarzyszenia –

w pierwszym terminie.

2. Zwykłą większością głosów bez względu na ilość obecnych – w drugim terminie.

 

§ 29

W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków zadecyduje
o przeznaczeniu majątku stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.

§ 30

W sprawach nie uregulowanych Statutem mają zastosowanie aktualnie obowiązujące

przepisy ustawy: Prawo o Stowarzyszeniach oraz Ustawa o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie.

 

 

Kielce, ………….. 2022 r.

 


 

REGULAMIN  ORGANIZACYJNY

 

Świętokrzyskiego Klubu „Amazonki” przy Świętokrzyskim Centrum Onkologii

w Kielcach ul. Artwińskiego  3 C 25-734 Kielce

 

Spis treści:

 1.  Przeznaczenie
 2. Zakres obowiązywania i termin
 3.  Struktura organizacyjna
 4.  System zarządzania i kontroli
 5. Podział kompetencji i obowiązków
 6.  Koordynator

 I.                  Przeznaczenie

 

 1. Niniejszy Regulamin Organizacyjny jest obok Statutu dokumentem dodatkowo regulującym zasady funkcjonowania stowarzyszenia Świętokrzyskiego Klubu „Amazonki” przy Świętokrzyskim  Centrum  Onkologii w Kielcach, zwanego dalej  Stowarzyszeniem.
 2. Przedmiotem Regulaminu Organizacyjnego jest określenie struktury organizacyjnej oraz  podziału kompetencji i odpowiedzialności  organów  i osób pełniących funkcje w Stowarzyszeniu. Władze Stowarzyszenia oraz podstawowe zasady jego funkcjonowania określa Statut  Stowarzyszenia.
 3. Podstawową formą działalności Stowarzyszenia jest działalność w formie nieodpłatnej, wyłącznie dla celów statutowych. Stowarzyszenie ma możliwość prowadzenia także działalności w formie odpłatnej, głównie w  zakresie celów statutowych jak:

- rehabilitacja psychofizyczna
- oświata zdrowotna
- kultura i turystyka

- warsztaty edukacyjne

 

II.         Zakres obowiązywania i terminy

 

Niniejszy Regulamin Organizacyjny obowiązuje w Stowarzyszeniu.

Struktura organizacyjna - jest to układ władz i wzajemnych kompetencji.
Jako kryteria wyodrębnienia elementów struktury organizacyjnej uwzględniono wynikający ze Statutu:

-   rodzaj realizowanych zadań,

-   stosowane metody,

-   uprawnienia do podejmowania decyzji.

       

III.       Struktura Organizacyjna Stowarzyszenia

 

W strukturze organizacyjnej Stowarzyszenia wyodrębnia  się następujące  podstawowe obszary  działalności:

-          obszar bezpośrednio podległy Walnemu Zebraniu Członków 

-          obszar podległy Zarządowi

-          obszar podległy Komisji

                   

IV.      System zarządzania i kontroli

 

 1. Stowarzyszeniem zarządza:

-  Walne Zebranie Członków a poza obradami Zarząd 

-  Kontrolę wewnętrzną realizuje Komisja Rewizyjna

 

 1. Wszystkie z wymienionych władz działają  na podstawie:

- Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.nr 20 poz.104)
t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2261

- Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. Ustaw nr 96 pkt 873 t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późniejszymi zmianami)

- Statutu Stowarzyszenia

- Regulaminu Organizacyjnego Stowarzyszenia

 

 1. W celu realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia oraz pomocy przy wykonywaniu kompetencji należących do Zarządu powołuje się  Zespół Ochotniczek i Liderkę.

           V.             Podział kompetencji i obowiązków

 

Zarząd Stowarzyszenia – poza kompetencjami wynikającymi z § 26 Statutu  obowiązany jest do:

 

 1. Pozyskiwania funduszy materialnych dla realizacji zadań statutowych  Stowarzyszenia
   i nawiązywania w tym  celu kontaktów z samorządami i innymi  podmiotami  prawa będącymi także osobami  fizycznymi
 2. Organizowania szkolenia  ochotniczek do pracy na rzecz Stowarzyszenia

składania Walnemu Zebraniu Członków  wniosków  o członkostwo honorowe Stowarzyszenia

 1. Zarząd Stowarzyszenia podejmuje decyzje w ramach  swoich kompetencji w formie uchwał

   

 Komisja Rewizyjna posiada  kompetencje wynikające z §  28 Statutu.

  

 Członkowie Zarządu  Stowarzyszenia – poza kompetencjami wynikającymi z § 26 Statutu  obowiązani są  do:

 Prezes - obowiązki

-          koordynacja prac Stowarzyszenia i jego Zarządu  oraz reprezentowanie Stowarzyszenia
 w kontaktach zewnętrznych

-          Zarządzenia Prezesa

-          odpowiedzialność materialnej  za  majątek Klubu

-          pozyskiwanie funduszy materialnych dla realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia

-          zawieranie umów w imieniu Stowarzyszenia w granicach upoważnień i obowiązujących  przepisów

-          nadzór nad realizacją zleconych zadań publicznych wynikających z przepisów prawa

-          nadzoru w organizowaniu rehabilitacji psychofizycznej

-          współpraca z Federacją Stowarzyszeń Amazonki

-          nadzór nad działalnością zespołu Ochotniczek

-         nadzór nad działalnością edukacyjną

-         kontakty z mediami

Wiceprezes  ds. finansowych – obowiązki

-          koordynacji zadań finansowych i rozliczeń Stowarzyszenia

-          nadzoru w rozliczaniu dotacji w tym zleconych zadań publicznych ramach współpracy
z organami administracji publicznej

-          nadzoru w rozliczaniu rocznej inwentaryzacji majątku Stowarzyszenia i prowadzenia właściwej dokumentacji z tym związanej

-          nadzoru w sporządzaniu  rocznej sprawozdawczości finansowej

-          odpowiedzialności materialnej za majątek Klubu

-          pozyskiwania funduszy materialnych dla realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia

-          podejmowania innych działań zleconych przez Prezesa

Wiceprezes  ds. organizacyjnych - obowiązki

-          organizowanie zebrań Zarządu

-          nadzór w sporządzaniu rocznych sprawozdań merytorycznych z działalności Stowarzyszenia

-          odpowiedzialność  materialnej za majątek Klubu

-          organizowanie spotkań Członków Stowarzyszenia z udziałem lekarzy i innymi profesjonalistami

-          organizowanie spotkań integracyjnych członkiń Klubu

-          zaopatrzenie Klubu w środki spożywcze i higieniczne

-          współpraca w sprawie wydawnictwa  broszur, plakatów oraz innych materiałów edukacyjnych i informacyjnych

-          pozyskiwanie funduszy materialnych  dla realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia

-          podejmowanie innych działań zleconych przez  Prezesa

-          archiwizacja dokumentacji

Sekretarz

-          sporządzanie  protokołów zebrań Zarządu oraz nadzór  nad sporządzaniem protokołów 
z  Walnego  Zebrania Członków   (przygotowywanie  projektów  uchwał)

-          prowadzenie rejestracji imprez organizowanych przez Klub

-          sporządzanie  sprawozdań  merytorycznych  z działalności  Klubu  

-          kompletowania i przechowywania   deklaracji członkowskich

-          pozyskiwania funduszy materialnych dla realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia

-          podejmowania innych działań zleconych przez Prezesa i Zarząd

-          prowadzenie dokumentacji tele-adresowej członkiń Klubu

Skarbnik

-          prowadzenie ewidencji składek członkowskich

-          sporządzanie raportów kasowych i ich rozliczania

-          odpowiedzialność materialnej za majątek Klubu

-          kasowej odpowiedzialności materialnej

-          prowadzenie aktualnej listy członków Stowarzyszenia

-          pozyskiwania funduszy materialnych dla realizacji zadań  statutowych

-          zawierania umów w imieniu Stowarzyszenia w granicach upoważnień i obowiązujących przepisów

-          podejmowania innych  działań zleconych przez Prezesa i Zarząd

Pierwszy Członek Zarządu

-          stała współpraca z wiceprezes ds. organizacyjnych

-          działalności edukacyjnej – szerzenia idei wczesnego wykrywania choroby  nowotworowej

-          wydawnictwa broszur, plakatów oraz innych materiałów edukacyjnych i informacyjnych

-          pozyskiwania funduszy materialnych  dla realizacji zadań  statutowych Stowarzyszenia

-          podejmowania innych działań  zleconych przez Prezesa  i Zarząd

-          kontakt z Federacją i Klubami województwa świętokrzyskiego

-          organizowania spotkań z opiekunem duchowym Stowarzyszenia oraz wyjazdów członkiń do miejsc kultu religijnego

-          odpowiedzialności materialnej  za zaopatrzenie klubu w art. spożywcze, środki czystości itp. niezbędne do prowadzenia działalności bieżącej

-          pozyskiwania  funduszy materialnych dla realizacji  zadań  statutowych  Stowarzyszenia

-          podejmowania innych działań zleconych przez  Prezesa i Zarząd

Drugi Członek Zarządu  - Liderka Ochotniczek

-          organizuje grupy wsparcia i samopomocy

-          organizuje odwiedziny w ŚCO i nadzoruje nawiązywanie kontaktów
z pacjentami

-          prowadzi dokumentację związaną z dyżurami Ochotniczek w szpitalu
i w Klubie

-          organizuje zebrania Ochotniczek i spotkania z psychologiem

-          uczestniczy w zespole kwalifikującym członkinie Klubu do szkolenia na funkcję Ochotniczki

-          sporządza coroczne sprawozdania z działalności ochotniczek

-          popularyzacja podstawowej wiedzy o stowarzyszeniu i jego celach

-          współpracuje z Federacją Stowarzyszeń „Amazonki” w zakresie  szkoleń dla Ochotniczek

-          działa w zakresie szerzenia idei wczesnego wykrywania choroby nowotworowej

-          podejmowania  innych działań  zleconych przez  Prezesa  i  Zarząd

VI. Koordynator zadań publicznych i innych działań zleconych przez Prezesa

1.  Sporządzanie oferty na zadanie publiczne

2.  Współpraca z Samorządem, Wojewodą lub innymi instytucjami

3.  Ogólny nadzór nad realizacją projektu

4.  Ustalenie harmonogramu finansowego i merytorycznego

5.  Sprawozdanie z zadania

 -    współpraca z księgową (opis faktur do zadania zgodnie ze wzorem)

-    kompletowanie dokumentów

-    terminowe rozliczenie zadania

 

 

 

Kielce,  ………   2022r.