07.06.2021

 

Plan Pracy

Świętokrzyskiego Klubu „Amazonki” 
przy Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach
  na 2021 r.

W związku z sytuacją trwającej pandemii Plan Pracy Klubu będzie dostosowany do aktualnej sytuacji. W czasie pandemii nasze Stowarzyszenie nie zawieszało działalności i kontynuowało ją. W miarę możliwości w roku 2021 działalność również będzie kontynuowana. 

I. Rehabilitacja

 1. Rehabilitacja psychofizyczna dla członków Klubu:

a) zajęcia z psychologiem (grupowe)

b) spotkania Ochotniczek z udziałem psychologa

c) zajęcia  z  terapeutą (integracja oddechem)

d) zajęcia z fizjoterapeutami ( gimnastyka ogólnousprawniająca, pilates, zajęcia usprawniające w wodzie)

2. Rehabilitacja społeczna

 a) spotkania z ciekawymi ludźmi      

 b) spotkania Amazonek

 c)  spotkania integracyjne

 d) spotkania ochotniczek

 e)  spotkania okolicznościowe (Wigilia, Jajeczko Wielkanocne, Dzień Ochotniczki)

 f) pielgrzymki ( Częstochowa, Skarżysko-Kamienna)

II. Edukacja

 1. Promocja zdrowia:

a)  Happening prozdrowotny

b)  ulotki, gadżety i inne materiały edukacyjne

c)  akcja edukacyjna – współpraca jako Partner ze Świętokrzyskim Centrum Onkologii

d)  współpraca za środowiskiem akademickim ( UJK)

e)  kontynuacja współpracy z Federacją - Poznań

f)  kontynuacja współpracy z Klubami województwa świętokrzyskiego i innymi ( Łódź, Lublin...)

      2. Warsztaty wyjazdowe

      3. Prowadzenie biblioteki

      4. Prowadzenie Kroniki Klubu

      5. Prowadzenie strony internetowej

 

III. Inne działania statutowe

1. Opracowywanie wniosków na dotacje ( na działalność statutową, akcja 1% podatku na rzecz stowarzyszenia)

2.Współpraca z samodzielnymi Klubami  województwa świętokrzyskiego

3.Współpraca z samorządami lokalnym

4.Współpraca z Wojewodą

5. Współpraca z innymi Stowarzyszeniami

6. Współpraca z ŚCO w ramach partnerstwa w zadaniach:

– Profilaktyka obrzęku limfatycznego od stycznia 2021

– Profilaktyka raka piersi na subregion południowy i północny od marca 2021

7.  Wznowienie współpracy z oddziałem Chirurgii na ŚCO. Będą zostawiane pakiety informacyjne dla chorych pacjentek i zaproszenie do Klubu           

 

IV. Wolontariat w Klubie.

 

 1. Wolontariat ochotniczek

 2. Wolontariat – dyżury w klubie

 3. Wolontariat członków Zarządu

 4. Wolontariat przy realizacji zadań wynikających ze złożonych ofert do różnych organów     samorządowych.

 


 

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ŚWIĘTOKRZYSKIEGO KLUBU „AMAZONKI” PRZY ŚWIĘTOKRZYSKIM CENTRUM ONKOLOGII W KIELCACH ZA ROK 2020

Świętokrzyski Klub „Amazonki” przy Świętokrzyski Centrum Onkologii w Kielcach
Adres: ul. Artwińskiego 3c 25-734 Kielce
Tel: 41 367 44 29, kom: 662 060 460
NIP: 959-127-63-87 REGON: 291016107
Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000051265 z dnia 09.10.2004r. Stowarzyszenie jest organizacją non-profit w województwie świętokrzyskim oraz członkiem Federacji Stowarzyszeń „Amazonki” z siedzibą w Poznaniu i Federacji Pacjentów Polskich

Klub w Kielcach pełni rolę klubu wiodącego dla stowarzyszeń Amazonek województwa świętokrzyskiego w Pińczowie, Busku Zdroju, Jędrzejowie, Kazimierzy Wielkiej, Końskich, Ostrowcu Świętokrzyskim, Połańcu, Sandomierzu, Sędziszowie, Skarżysku Kamiennej, Starachowicach, Staszowie i Włoszczowie.

Władzami Stowarzyszenia są:
Walne Zebranie Członków

Zarząd Główny
Komisja Rewizyjna

Skład Zarządu Głównego:
Prezes                   - Alicja Korczak

Wiceprezes           - Grażyna Zbroińska
Wiceprezes           - Bożena Sadowska
Sekretarz              - Marianna Skiba
Skarbnik              - Halina Kosierkiewicz
Członek Zarządu  - Elżbieta Gacek
Członek Zarządu  - Danuta Wydrych

Skład Komisji Rewizyjnej:
Przewodniczący   - Jolanta Gizińska-Guska
Członek               - Anna Nowak
Członek               - Zofia Kurandy

W roku 2020 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze 24.06.2020r. Z powodu pandemii koronawirusa odbyło się  w formie łączonej: elektronicznej i telefonicznej.

 

Cele Stowarzyszenia wraz z zakresem działalności określa Statut Stowarzyszenia.

Klub prowadzi działalność statutową w zakresie:

 1. I.               Rehabilitacja psychofizyczna
 2. II.            Warsztaty psychoterapeutyczne
 3. III.                      Działalność  Ochotniczek –Wolontariuszek
 4. IV.                      Działalność edukacyjna, szkoleniowa i informacyjna
 5. V.             Kontakt z Klubami w województwie
 6. VI.                      Zadania Publiczne

VII.        Inne działania

 

 1. I.                  Rehabilitacja psychofizyczna

Dzięki środkom finansowym uzyskanym z Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Wojewódzkiego, MOPR, i Urzędu Miasta członkinie Klubu mogły korzystać z rehabilitacji fizycznej takiej jak:

- gimnastyka usprawniająca

- gimnastyka oddechowo – rozciągająca

- gimnastyka na basenie

A także rehabilitacji psychicznej:

- spotkania grupowe z psychologiem i terapeutą

- ćwiczenia relaksacyjne

- spotkania ochotniczek

 

Zajęcia odbywały się pod fachowym okiem specjalistów z zachowaniem środków bezpieczeństwa ( maseczki, środki do dezynfekcji rąk, zachowane odległości). W związku z Covid-19 w zajęciach rehabilitacyjnych mogła uczestniczyć ograniczona liczba osób(4-6)

Harmonogram zajęć był wypełniony przez pięć dni w tygodniu:

- 202 godzin rehabilitacja ruchowa

- 16 godzin psycholog

- 16 zajęcia z terapeutą

- 2 m-ce zajęcia na basenie

- 42 osoby wykonały 344 dyżury

 

 

 

 1. II.               Warsztaty psychoterapeutyczne

W ramach poprawy sprawności fizycznej i intelektualnej ludzi starszych w różnych sferach życia, zorganizowane zostały dla pań powyżej 70 roku  życia dwukrotne warsztaty (dwudniowe i jednodniowe), które miały miejsce w Cedzynie i Sukowie. Warsztaty zostały pozytywnie odebrane przez uczestniczki, które mogły wziąć udział w spotkaniach z psychologiem, rehabilitantem i terapeutą.

 

 1. III.           Działalność ochotniczek i wolontariuszek

W styczniu i lutym wolontariuszki wykonały 20 dyżurów w szpitalu. Z powodu pandemii koronawirusa od marca zawieszono działalność wolontariuszek została zawieszona.

 

 1. IV.           Działania edukacyjne, szkoleniowe i informacyjne
  1. 1.     W dniu 12.09.2020r zorganizowany został happening prozdrowotny w ramach Promocji Zdrowia, który okazał się dużym sukcesem ( zbadało się ok. 25 pań). Happening zorganizowany został na świeżym powietrzu przed Kieleckim Centrum Kultury.

 

 1. 2.     W 12 .09.2020r trzy przedstawicielki Klubu wzięły udział w Jubileuszu 15-lecia Klubu Amazonki w Połańcu, któremu przewodniczy Marianna Jońca. Klub w Połańcu jest już Klubem samodzielnym i świetnie sobie daje radę.

 

 

 1. 3.     W dniu 17.09.2020r odbyło się spotkanie z Klubami z województwa świętokrzyskiego, na którym były poruszane bieżące sprawy dotyczące wszystkich Klubów, Spotkanie odbyło się z ograniczoną liczbą osób w celu zachowania bezpieczeństwa. Część uczestników łączyła się telefonicznie.

 

 1. 4.     W dniu 22.09.2020 odbyło się spotkanie integracyjne koleżanek na powietrzu (na działce u jednej z koleżanek) przy sprzyjającej pogodzie z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa. Obecnych było ok 30 osób.

 

 

 1. 5.  Nawiązanie współpracy z firmą Henkel zaowocowało przekazaniem dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii pomocy w postaci płynów do dezynfekcji, rękawiczek, maseczek chirurgicznych i fartuchów jednorazowych. Darowiznę pieniężną przekazał Amazonkom zarząd Henkel Polska Operation Sp.z.o.o.  w ramach programu wolontariatu pracowniczego na walkę z    COVID-19. Amazonki zakupiły za tę sumę środki ochrony indywidualnej i uroczyście w sposób kameralny (ze względu na wymogi epidemiologiczne) przekazały na rzecz Świętokrzyskiego Centrum Onkologii.

 

6. W miesiącu październiku Świętokrzyski Klub Amazonki wygrał konkurs i podpisał umowę na Partnera do współpracy ze Świętokrzyskim Centrum Onkologii do projektu „Profilaktyka Obrzęku limfatycznego” na lata 2021-2023

 

7. W październiku koleżanki Amazonki wzięły udział w filmie instruktażowym w ramach projektu „Profilaktyka obrzęku limfatycznego”. Wzmianka o tym znalazła się w magazynie dla pacjentów „Amicus” nr 23/2020. Celem filmu instruktażowego jest zapobieganie wytwarzaniu się obrzęku limfatycznego i wad postawy. Ćwiczenia stanowią ważny czynnik w przepływie płynów w kończynie i mobilizują obszar blizny.

 

8. W listopadzie Świętokrzyski Klub Amazonki złożył wniosek na Partnera do współpracy ze Świętokrzyskim Centrum Onkologii do projektu „Profilaktyka raka piersi”. W grudniu podpisano umowę z ŚCO o partnerstwie od 1.03.2021 w projekcie.

 

9. W grudniu zrealizowano wydanie tomiku poetyckiego naszych koleżanek pt. „Brać udział, trwać, znaczyć”. Zadanie zrealizowano dzięki dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego.

 

10. W grudniu nastąpiło usamodzielnienie się filii Klubu w Pińczowie, która przekształciła się w Stowarzyszenie Zwykłe Pińczowskie Amazonki.

 

11. Nasz Klubwziął udział w działaniach  Federacji Klubów Amazonki.

- udział w Walnym Zebraniu Federacji- online

- w 11-13.12.2020 koleżanki z naszego Klubu wzięły udział w Forum Edukacji Zdrowotnej – online, organizowane przez Federację Amazonek w Poznaniu.

- w dniach 20-25 lipca trzy koleżanki wzięły udział w trekkingu zorganizowanym przez Federację w Roztoczu.

 

12. Pomimo trudnych warunków z powodu pandemii koronawirusa w Klubie dyżurowały koleżanki pod telefonem zaufania.

 

 

 

 1. V.               Kontakt z Klubami w województwie

Wrzesień - zebranie w Kielcach przedstawicielek Klubów (częściowo   telefoniczne)

 

 

 1. VI.           Zadania Publiczne zrealizowane w 2020r

Środki finansowe w 2020 r. na działalność statutową uzyskałyśmy z:

           - Urzędu Marszałkowskiego

           - Urzędu Miasta

           - Urzędu Wojewódzkiego

           - odpis z 1 % na OPP

           - dobrowolne wpłaty na rzecz Klubu

           - składki członkowskie

         Urząd Marszałkowski

Umowa nr 66/PS2020 zawarta w dniu 21.05.2020r

Tytuł zadania: Radość życia seniorek

Zakres: Integracja

Termin realizacji: 1.05.2020- 15.11.2020

Kwota dotacji: 8 900zł

 

Umowa nr 74/R zawarta w dniu 21.05.2020

Tytuł zadania: Zdrowy nawyk - rehabilitacja

Zakres: rehabilitacja psychofizyczna

Termin realizacji: 1.05.2020 - 15.11.2020

Kwota: 11 800 zł

 

Umowa nr 15/II/KD/2020 zawarta w dn. 21.07.2020 w Kielcach

Tytuł zadania: Tomik poezji pt."Brać udział trwać znaczyć"

Zakres: Kultura

Termin realizacji: 01.07.2020-31.12.2020

Kwota dotacji: 2 500 zł

 

 

Miasto Kielce

 

Umowa nr W/U-WB/677EKS/268/UM/983/2020 zawarta w dn. 27.05.2020r

Tytuł zadania:" Prowadzenie działań edukacyjnych na rzecz zapobiegania chorobom cywilizacyjnym między innymi nowotworom"

Zakres: mini happening

           wydruk ulotek i materiałów edukacyjnych

Termin realizacji: 1.07.2020-30.11.2020

Kwota: 20 000zł

 

 

 

Urząd Wojewódzki

 

Umowa nr 8/2020 zawarta w dn. 15.07.2020 w Kielcach

Tytuł zadania: "Aktywność skuteczną metodą poprawy jakości życia"

Zakres: rehabilitacja psychofizyczna

Termin realizacji: 15.07.2020-31.12.2020

Kwota dotacji: 9 560 zł

 

 

 1. VII.        Inne działania

 

 1. Korzystanie z uzyskanych środków
 2. Współpraca ze Stowarzyszeniami:

a)     Federacja Stowarzyszeń Amazonki w Poznaniu

b)    Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Wojewódzki w Kielcach

c)     Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych

d)    Współpraca z Wojewódzkim Domem Kultury w Kielcach

e)     Współpraca z mediami -„Radio Kielce”, TVP3

f)      Współpraca z Kieleckim Centrum Kultury

 1. Udział w Konferencjach organizowanych przez Samorządy ( Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski, PFRON)
 2. Konsultacje i udział w Warsztatach w ramach współpracy z Federacją Amazonek i Federacją Pacjentów Onkologicznych ( Sękocin)
 3. Udział w Konferencji z okazji Światowego Dnia Chorego (Warszawa)
 4. Sporadycznie spotkania integracyjno- informacyjne z zachowaniem środków bezpieczeństwa (głownie telefonicznie)
 5. Udział we Mszy z okazji Dnia Św. Agaty- patronki Amazonek (5.02.2019)
 6. Prowadzenie na bieżąco:

a)     Kroniki Klubu

b)    Biblioteki ( zbiór ok 500 egz.)

c)     Strony Internetowej

d)    Prowadzenie „Bank Protez”

8.  Spotkania Zarządu – raz w miesiącu przy zachowaniu środków bezpieczeństwa (najczęściej telefonicznie)

      9. Na koniec 2020r Świętokrzyski Klub Amazonki w Kiecach liczył 111 członków.

 

 

Sporządził:                                                                          Prezes ŚKA:

Elżbieta Goraj                                                                     Alicja Korczak