• Marsz Życia i Nadziei
  Marsz Życia i Nadziei
  Co roku Świętokrzyski Klub Amazonki organizuje Marsz Życia i Nadziei - manifestację prozdrowotną, która ma zachęcić kobiety do badań profilaktycznych w kierunku raka piesi.
 • Pokaz mody
  Pokaz mody
  Być Amazonką to być piękną kobietą. Świętokrzyskie Amazonki to kobiety, które dbają o swój wizerunek, znają współczesne trendy w modzie.
 • Zawody łucznicze
  Zawody łucznicze
  Świętokrzyski Klub Amazonki regularnie organizuje zawody łucznicze. Współczesne Amazonki, w nawiązaniu do legendarnych Amazonek, wykazują niezwykła celność w strzelaniu z łuku.
 • Basen
  Basen
  Jednym z podstawowych celów Klubu jest prowadzenie rehabilitacji fizycznej. Zajęcia z na basenie są jedną z jej form.
 • Spartakiada
  Spartakiada
  Świętokrzyski Klub Amazonki co roku organizuje Świętokrzyską Spartakiadę Amazonek.
 • Nasze miejsce
  Nasze miejsce
  "Nasze miejsce" przed Kieleckim Centrum Kultury

Statut Świętokrzyskiego Klubu Amazonki

Tekst jednolity

 

 

 

STATUT

Świętokrzyskiego Klubu „AMAZONKI” przy Świętokrzyskim

Centrum Onkologii w Kielcach

 

 

Rozdział I

 

 

§ 1

 

1. Stowarzyszenie nosi nazwę „ Świętokrzyski Klub „Amazonki” przy Świętokrzyskim

    Centrum Onkologii w Kielcach”.

2. Stowarzyszenie może używać skróconej nazwy „ ŚK Amazonki’’.

 

§ 2

 

1. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o 

   stowarzyszeniach ( Dz. U. Nr 79 z 2001 r. poz. 885 z późniejszymi  zmianami ), a także

   ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

   ( Dz. U. Nr 3 z 29 maja 2003 r. z późniejszymi zmianami ).

2. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

 

§ 3

 

 1.Terenem działania stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym

    uwzględnieniem miasta Kielc i województwa świętokrzyskiego.

 2. Siedziba klubu mieści się w Kielcach.

 

§ 4

 

    Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznaczeń zgodnie z obowiązującymi w tym   

    zakresie przepisami.

 

§ 5

 

 1.Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi

  organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami.

2.Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadzie pełnej autonomii.

 

§ 6

 

1. Działalność stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu jego członków.

2. Stowarzyszenie do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

3. Stowarzyszenie może na realizację zadań statutowych zawierać omowy o pracę i inne

    umowy prawa cywilnego z członkami, członkami zarządu i innymi osobami oraz

    porozumienia z wolontariuszami zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o

    wolontariacie.

4. Stowarzyszenie zwraca koszty delegacji służbowych członkom, członkom zarządu,

    pracownikom biura i wolontariuszom delegowanym do prac na rzecz stowarzyszenia wg

    obowiązujących przepisów.

5. Stowarzyszenie prowadzi działalność w formie nieodpłatnej i odpłatnej – zakres

    działalności określa regulamin.

6. Działalność odpłatna dotyczyć może wyłącznie realizacji celów statutowych

    stowarzyszenia.

7. Nadwyżkę przychodów nad kosztami stowarzyszenie przeznacza na działalność statutową.

 

§ 7

 

1.Stowarzyszenie może powoływać terenowe jednostki organizacyjne (filie).

2.Terenowa jednostka organizacyjna może uzyskać osobowość prawną.

3.Terenowa jednostka organizacyjna (filia) winna uzyskać osobowość prawną w ciągu 10 lat

   od jej powołania, legitymując się przy tym stanem osobowym nie mniejszym niż 15 członków.

4. Terenowa jednostka organizacyjna (filia) legitymująca się stażem dłuższym niż wskazanym

   w punkcie 3, winna uzyskać osobowość prawną w ciągu 2 lat liczonych od uprawomocnienia się

   zmian zawartych w § 7 niniejszego Statutu.

5. Po bezskutecznym upływie okresu wymienionego w pkt 3 i 4 terenowa jednostka organizacyjna

   (filia) traci dotychczasowy status prawny.

 

 

Rozdział II

 

 

Cele stowarzyszenia

 

§ 8

 

 Celem stowarzyszenia jest:

 

1/ Wsparcie psychiczne kobiet dotkniętych rakiem piersi w znalezieniu motywacji powrotu

    do zdrowia i pomoc praktyczna w uzyskaniu możliwie najlepszej jakości życia w tym

     poprawy sprawności psychicznej i fizycznej.

2/ Prowadzenie działań dla wyrównania szans i eliminowania zjawisk wykluczenia

    społecznego osób dotkniętych chorobą.

3 /Informowanie społeczeństwa o  problematyce chorób nowotworowych i znaczeniu badań

    profilaktycznych.

4/ Organizowanie działalności profilaktycznej z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom.

5/ Upowszechnianie krajoznawstwa, kultury  fizycznej i sportu.

6/ Niesienie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i kobietom w trudnej sytuacji zdrowotnej.

7/ Organizowanie grup wsparcia i samopomocy oraz prowadzenie rehabilitacji społecznej.

8/ Pomoc w zaopatrywaniu w protezy piersi, peruki.

9/ Prowadzenie telefonu zaufania. 

 

§ 9

 

 Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 

1/ Szerzenie idei wczesnego wykrywania chorób nowotworowych i badań profilaktycznych   

    poprzez organizowanie szkoleń, rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych i inne formy

    przekazu  oraz współpracę z instytucjami prowadzącymi walkę z rakiem.

2/ Udzielanie pomocy w każdej formie przewidzianej statutem, członkom stowarzyszenia,

    członkom ich rodzin i opiekunom.

3/ Organizowanie rehabilitacji psychicznej indywidualnej, grupowej i spotkań z terapeutami.

4/ Podejmowanie i prowadzenie różnych form rehabilitacji fizycznej.

5/ Koordynowanie pracy „ochotniczek” na oddziałach szpitalnych, dyżurach w klubie i przy

     telefonie zaufania.

6/ Prowadzenie warsztatów szkoleniowych dla ochotniczek członkiń Kubu.

7/ Organizowanie spotkań integracyjnych, imprez  kulturalno – rozrywkowych

    i sportowo – turystycznych oraz uczestnictwo w tego typu imprezach prowadzonych

    przez inne instytucje.

8/ Pomoc zainteresowanym członkiniom klubu w uczestnictwie w pielgrzymkach

    i spotkaniach z duchownymi.

9/ Pozyskiwanie środków na realizację zadań statutowych.

 

 

Rozdział III

 

 

Członkowie ich prawa i obowiązki

 

 

§ 10

 

    Członkowie dzielą się na:

 

1/zwyczajnych

2/ wspierających

3/honorowych.

 

§ 11

 

  Członkiem zwyczajnym stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna

  posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która złoży deklarację członkowską i

  zostanie przyjęta przez Zarząd.

 

§12

 

  Założyciele stowarzyszenia, którzy podpisali deklarację i wpłacili składkę stają się

  członkami z chwilą  zarejestrowania.

 

§ 13

 

     Członek zwyczajny ma prawo:

 1/ wybierać i być wybieranym do władz stowarzyszenia,

 2/ uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu Członków ,

 3/ zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności stowarzyszenia,

 4/ korzystać z pomocy stowarzyszenia.

 

 

§ 14 

  Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

 

 1/ przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

 2/ czynne uczestnictwo  realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,

 3/ regularne opłacanie składek członkowskich,

 4/ zawiadamianie o zmianie danych zawartych w deklaracji.

 

§ 15 

 1. Członkiem wspierającym stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna

   zainteresowana merytoryczną działalnością stowarzyszenia, która zadeklaruje pomoc

   finansową lub rzeczową i zostanie przyjęta przez zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

2. Członkiem wspierającym stowarzyszenia może być – osoba prawna, która działa w      

    stowarzyszeniu za pośrednictwem swego  przedstawiciela.

 

§ 16 

   Członek wspierający ma prawo:

 

 1/ zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności stowarzyszenia,

 2/ korzystać z pomocy Stowarzyszenia,

 3/ uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków  z głosem doradczym.

 

§ 17 

 Do obowiązków członka wspierającego należy:

1/przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz stowarzyszenia,

2/czynne uczestnictwo w realizacji celów statutowych stowarzyszenia,

3/świadczenie zadeklarowanej pomocy.

 

§ 18 

 1.Członkiem honorowym stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie

    zasłużona dla realizacji celów statutowych stowarzyszenia.

 2.Członkowstwo honorowe nadaje walne zebranie na wniosek zarządu.

 3.Członek honorowy posiada wszelkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto jest zwolniony

    z płacenia składek członkowskich.

 

                                                                                   

§ 19 

 

 

Honorowym Prezesem stowarzyszenia może zostać były jego Prezes w przypadku powołania

go przez Walne Zebranie Członków.

 

§ 20 

 Członkowstwo w stowarzyszeniu ustaje na skutek:

  1/dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do zarządu,

 2/ utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego (osobę prawną),

 3/śmierci członka,

 4/skreślenia z listy członków.

§ 21

 

 1.Z uwagi na wyjątkową działalność stowarzyszenia nie przewiduje się wykluczenia

     członków z Klubu.

 2.W szczególnie uzasadnionych przypadkach ( np. sytuacja rodzinna, zdrowotna i inne)

    kiedy członek nie może uczestniczyć w działalności Klubu możliwe jest, na jego wniosek

    zawieszenie członkowstwa w tym obowiązku opłacania składek członkowskich na czas trwania

    przeszkody.

 3.Jeżeli członek stowarzyszenia w sposób zawiniony nie opłaca składek członkowskich przez

    okres 6-ciu miesięcy, członkostwo jego ustaje z mocy prawa - okoliczności powyższe nie stoją

    na przeszkodzie w ubieganiu się o ponowne członkostwo w stowarzyszeniu.

4. Członkowie stowarzyszenia zwolnieni są z obowiązku opłacania składek członkowskich

    w momencie osiągnięcia 80-go roku życia.

 

 

Rozdział IV

 

 

Struktura organizacyjna władz

 

 

§ 22

 

 

  1.Władzami naczelnymi stowarzyszenia są:

    1/ Walne Zebranie Członków

    2/ Zarząd Główny

    3/ Komisja Rewizyjna.

 

 2.Władzami filii są:

    1/ Walne Zebranie Filii

    2/  Zarząd Filii

    3/ Komisja Rewizyjna Filii.

 

 3.Kadencja władz trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym

    w zależności od uchwał Walnego Zebrania Członków. 

 4.Uchwały zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków

    uprawnionych do głosowania.

 5.W przypadku zmniejszenia się – w czasie trwania kadencji  ilości Członków Zarządu lub

     Komisji Rewizyjnej, władzom tym przysługuje prawo kooptacji z tym, że liczba

    dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby osób pochodzących z wyboru.

 

§ 23

 

 

 1.Najwyższą władzą stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

 2.Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze i co trzy lata

    jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu

    i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem.

 3.Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje także Zarząd Główny z własnej inicjatywy

   oraz na wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 3 członków ,w terminie 3 tygodni od    

   złożenia żądania.

 4. W Walnym Zebraniu Członków udział biorą delegaci filii w liczbie od 2 do 5 osób

     proporcjonalnie do ilości członków filii.

 

§ 24

 

 

  Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1/uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej stowarzyszenia,

 2/podejmowanie uchwał w sprawie zatwierdzania sprawozdań rocznych zarządu i komisji

    rewizyjnej,

 3/podejmowanie uchwał w przedmiocie absolutorium dla ustępującego zarządu na wniosek

    komisji rewizyjnej,

 4/ustalanie wysokości składek członkowskich,

 5/nadanie godności członka honorowego,

 6/podejmowanie uchwał w sprawach zmian statutu lub rozwiązania się stowarzyszenia,

 7/rozpatrywanie odwołań od wszelkich uchwał zarządu głównego,

 8/uchwalanie regulaminu organizacyjnego klubu,

 9/rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz stowarzyszenia,

10/wybór i odwołanie członków zarządu głównego i komisji rewizyjnej.

 

  

§ 25

 

 1.Zarząd  Główny jest najwyższą władzą stowarzyszenia pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków.

 2.Zarząd składa się : z  5 do 9 osób z tym, że w jego skład wchodzą; prezes, wiceprezesi, sekretarz, skarbnik oraz

    członek/członkowie Zarządu. 

 3.Posiedzenia Zarządu Głównego zwoływane są przez prezesa w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz w miesiącu.

 4.Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo

    umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

 

§ 26

 

 

  Do kompetencji Zarządu Głównego należy:

 

 1/reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

 2/dysponowanie majątkiem stowarzyszenia w ramach uprawnień przyznanych przez Walne

    Zebranie Członków, w tym:

  - podział i przekazywanie środków na finansowanie statutowej działalności filii,

  - dysponowanie środkami pozyskanymi z przekazania na rzecz stowarzyszenia 1% podatku

    przez osoby fizyczne,

 3/realizowanie uchwał Walnego Zebrania,

 4/sporządzanie sprawozdań z działalności stowarzyszenia,

 5/zwoływanie i organizowanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków,

 6/uchwalanie planów działalności stowarzyszenia oraz regulaminów w zakresie zadań

     statutowych i zasad finansowania realizowanych przedsięwzięć.

 7/przyjmowanie członków lub ich zawieszanie, albo skreślenie,

 8/zawieranie umów w granicach upoważnień i obowiązujących przepisów,

 9/powoływanie i zawiązywanie terenowych jednostek organizacyjnych (filii), określanie

   zasięgu ich działania oraz siedziby,

10/koordynowanie działalności terenowych jednostek organizacyjnych,

11/zawieszanie uchwał Zarządu filii w razie ich sprzeczności z prawem, postanowieniami

    statutu oraz uchwałami władz naczelnych stowarzyszenia,

12/zawieszanie w czynnościach zarządów filii, jeżeli ich działalność jest niezgodna z

     przepisami prawa, postanowieniami statutu lub uchwałami władz naczelnych

     stowarzyszenia.

 

 

§ 27

 

 

   Oświadczenie woli w zakresie praw i zobowiązań majątkowych składają za

   stowarzyszenie: prezes lub wiceprezes łącznie ze skarbnikiem lub inną osobą imiennie

   upoważnioną przez zarząd.

 

§ 28

 

 1.Komisja  Rewizyjna składa się z 3-5 członków spośród których, wybiera się

     przewodniczącego.

 

 2.Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 

 1/kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności stowarzyszenia

 2/występowanie do zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania

    wyjaśnień,

 3/wnioskowanie o zwoływanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,

 4/składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swej działalności oraz występowanie

    z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego,

 5/zawieranie i rozwiązywanie umów stowarzyszenia z członkami Zarządu.

 6/członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego ani

    pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku

    pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

 7/członkami komisji rewizyjnej nie mogą być osoby skazane za przestępstwo umyślne

    ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

  3.Członkowie komisji rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Głównego z

     głosem doradczym.

  4.Komisja Rewizyjna podejmuje swe czynności w składzie od 3-5 osób.

 

                                  

 

Terenowe jednostki organizacyjne

 

 

§ 29

 

1. Dla sprawnej realizacji zadań wynikających ze statutu zarząd główny powołuje terenowe

     jednostki organizacyjne (filie) według zasad określonych w & 7 i 26.

2. Rozwiązanie filii następuje na podstawie uchwały zarządu głównego.

 

§ 30

 

 

1. Władzami filii są władze określone w & 22 ust. 2 statutu.

2. Postanowienia & 22 ust. 2, 3 i 4 stosuje się odpowiednio.

3. Postanowienia & 25 pkt.4 i & 28 pkt.6 i 7 stosuje się odpowiednio.

 

 

§ 31

 

Do Walnego Zebrania Członków filii należy:

1. Uchwalanie programów działania filii.

2. Wybór i odwołanie członków władz filii.

3. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz filii oraz udzielenie absolutorium

    ustępującym władzom filii.

 

§ 32

 

W walnym zebraniu filii biorą udział:

1. Z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni i honorowi filii

2. Z głosem stanowiącym - delegaci Klubu Głównego

2. Z głosem doradczym – członkowie wspierający   

    

                                                                                   § 33

 

 1. Postanowienia & 23 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków  filii zwołuje Zarząd filii także na żądanie Zarządu Głównego.

 

 

Zarząd filii

 

 § 34

 

Postanowienia & 23 stosuje się odpowiednio do Zarządu filii.

 

 

§ 35

 

 

Do kompetencji Zarządu filii należy:

1/ reprezentowanie filii na zewnątrz i działanie w jej imieniu,

2/ dysponowanie majątkiem filii w ramach uprawnień przyznanych przez Walne Zebranie Członków  filii,

3/ realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków filii, Zarządu Głównego i Walnego Zebrania Członków

    stowarzyszenia,

4/ sporządzanie sprawozdań z działalności,

5/ zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków  filii oraz ich organizowanie,

6/zawieranie umów w ramach upoważnień i obowiązujących przepisów,

7/przyjmowanie członków lub ich zawieszanie, a także skreślanie na zasadach określonych w & 21 ust. 3 statutu.

 

§ 36

 

Oświadczenie woli w zakresie praw i zobowiązań majątkowych składają za filię: prezes lub

wiceprezes łącznie ze skarbnikiem lub inną osobą imiennie upoważnioną przez zarząd filii.

 

 

Komisja rewizyjna filii

 

 

§ 37

 

 

Do funkcjonowania komisji rewizyjnej stosuje się odpowiednio postanowienia & 28 statutu.

 

 

Rozdział V

 

 

Majątek stowarzyszenia

 

 

§ 38

 

 

1. Majątek stowarzyszenia stanowią:

 1/wpłaty ze składek członkowskich,

 2/dotacje,

 3/darowizny, spadki, zapisy,

 4/wpływy z działalności statutowej w rozmiarach służących realizacji celów określonych

    statutem,

 5/ruchomości,

 6/dochody z ofiarności publicznej.

 

2. Zabronione jest:

   1/ Udzielanie pożyczek lub zabezpieczenia majątkiem stowarzyszenia w stosunku do jego

     członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie,

     członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we

     wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,

     pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z

     tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi.

  2/przekazywanie majątku stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków organów lub

     pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,

     w szczególności jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych

     warunkach.

   3/wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz

      ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to

      wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu stowarzyszenia, zgodnie z

      protokółem Walnego Zebrania.

   4/ kupno towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie

       stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich  osoby bliskie

       na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż

       rynkowe.

  

   3. Cały dochód ze statutowe działalności przeznaczony jest na realizację celów określonych

       statutem.

 

         

 

 

Rozdział IV

 

 Przepisy końcowe

 

 

§ 39

 

 

      Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się stowarzyszenia podejmuje

      Walne Zebranie Członków:

      1/Większością 2/3 głosów w obecności minimum połowy członków stowarzyszenia – w

       pierwszym terminie.

      2/ Zwykłą większością głosów bez względu na ilość obecnych – w drugim terminie.

 

 

§ 40

 

 

      W przypadku rozwiązania się stowarzyszenia Walne Zebranie Członków zadecyduje o

      przeznaczeniu majątku stowarzyszenia i powołuje Komisję Likwidacyjną, która

      przeprowadzi likwidację stowarzyszenia.

 

 

§ 41

 

 

       W sprawach nie uregulowanych statutem mają zastosowanie aktualnie obowiązujące

       przepisy ustawy prawo o stowarzyszeniach oraz  ustawa o działalności pożytku

       publicznego i o wolontariacie.

 

 

 

 

 

      Kielce, 22 maja 2017 r. 

                          

 

Zaufaj swoim dłoniom

1. Badaj się regularnie już od 20 roku życia, co miesiąc między 7 a 10 dniem cyklu.
2. Jeśli nie miesiączkujesz, lub jesteś w ciąży, badaj się regularnie w wybranym dniu miesiąca.
3. Jeśli zauważysz zmianę kształtu piersi, guzek, wciągnięcie lub wyciek z brodawki, przebarwienie skóry, zgrubienie pod pachą lub inną zmianę, której wcześniej nie było - ZGŁOŚ SIĘ DO LEKARZA!
4. Większość zmian w piersiach kobiety wykrywają same.
5. Nawet gdy sama nie widzisz niepokojących zmian, kontroluj regularnie piersi u lekarza.
6. Po ukończeniu 35 roku życia wykonuj regularnie mammografię.
7. Rak piersi wcześnie wykryty jest uleczalny, a guz można usunąć zachowując pierś.

Pod prysznicem

Bottom ModulePołóż płaską część (nie opuszki palców) trzech środkowych palców na piersi (lewej ręki na prawej, prawej ręki na lewej). Wyszukuj zgrubień, guzków lub innych zmian wykonując kuliste ruchy, najpierw przy lekkim, potem mocniejszym, a wreszcie mocnym nacisku (mamy 3 stopnie natężenia nacisku). Zacznij od pachy i przesuwaj okrężnie, w kierunku brodawki. Dokładnie przebadaj cały obszar pomiędzy pachą, mostkiem, pod brodawką i od obojczyka aż po linię stanika.
Powtórz całą procedurę na drugiej piersi.

Na stojąco przed lustrem

Bottom Module Stań naprzeciwko lustra, spleć dłonie za głową i wyciągnij łokcie do przodu. Szukaj zmian takich jak dołki albo zmiany w fakturze lub kolorze skóry. Delikatnie ściągnij obydwie brodawki i sprawdź, czy nie ma wycieków, czy nie ma wydzieliny, czy nie wydobywa się płyn.

Połóż dłonie na biodrach i dokładnie przyjrzyj się swoim piersiom. Pamiętaj, że szukasz zmian w wyglądzie piersi.

Na leżąco

Bottom ModulePołóż się na plecach z poduszką lub ręcznikiem pod prawym ramieniem, aby spłaszczyć i rozłożyć tkankę piersi.
Połóż prawe ramię pod głowę, a lewą ręką badaj prawą pierś, tak, jak robiłaś to pod prysznicem, robiąc koliste ruchy palcami naciskając coraz mocniej tak, aby zbadać całą pierś i okolice pachy.

Powtórz to badanie na drugiej piersi.

Przekaż nam 1% podatku

 • 1 procent podatku
 • 1 procent to się wszystkim opłaca