19.05.2022

Kategoria: Profilaktyka raka piersi - subregiona południe
Odsłony: 148

Kielce  dn.19.05.2022r

 

Rozeznanie rynku

           

W związku z realizacją przez Świętokrzyski Klub Amazonki przy Świętokrzyskim Centrum Onkologii projektu  „Profilaktyka raka piersi – subregion południowy” nr RPSW.08.02.02-26-0003/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 prosimy o przedstawienie oferty na prowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnych.

 

Część I. Informacje ogólne

 1. Zamawiający:

Nazwa:  Świętokrzyski Klub Amazonki przy Świętokrzyskim Centrum Onkologii

Adres: ul. Artwińskiego 3c,   25-734 Kielce

telefon: 662 060 460

 1. Osoba upoważniona do kontaktów:

Elżbieta Goraj

 

Część II. Opis przedmiotu zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnych na terenie subregionu południowego obejmującego: powiat włoszczowski, powiat jędrzejowski, powiat pińczowski, powiat kazimierski, powiat buski, powiat staszowski, powiat opatowski, powiat sandomierski w ramach działań informacyjno-edukacyjnych polegających na zachęceniu kobiet do wykonywania badań mammograficznych. Akcje informacyjno-edukacyjne realizowane będą w okresie od czerwca 2022 r. do czerwca 2023 r. Prowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnych obejmuje: dojazd, przekazanie informacji na temat programu profilaktyki raka piersi, bezpłatnych  badań mammograficznych, kolportaż ulotek, materiałów piśmienniczych, prowadzenie listy osób, którym udzielono informacji, prowadzenie wymaganej dokumentacji.

W ramach realizowanego projektu Zamawiający planuje przeprowadzenie ok. 21 akcji informacyjno-edukacyjnych. Akcje mogą odbywać się w plenerze lub pomieszczeniach zamkniętych, zarówno w dni robocze jak i dni wolne od pracy. Akcja trwa około 8 godzin. Szczegółowy harmonogram jest ustalany na bieżąco w trakcie realizacji projektu.

 

 

Część III. Składanie ofert

 1. Oferty pisemne w zamkniętych kopertach oznaczonych informacją „Działania informacyjno-edukacyjne” należy składać do dnia 02.06.2022 r. do godziny 14:00 pokój Nr 7 Budynek Administracyjny ŚCO ul. Artwińskiego 3c , 25-734 Kielce.
 2. Ofertę należy złożyć na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
 3. Do oferty należy załączyć podpisane oświadczenie RODO.

 

 

 

 

Część IV. Warunki udziału

Zamawiający wymaga, aby oferent był członkiem organizacji pozarządowej, której celem statutowym jest działalność na rzecz profilaktyki raka piersi oraz posiada odpowiednie doświadczenie lub kwalifikacje.

 

Część V. Zasady wyboru ofert

 

 1. Celem przeprowadzenia rozeznania rynku jest potwierdzenie, że dana usługa zostanie wykonana po cenie rynkowej.
 2. Zamawiający przewiduje możliwość zaangażowania więcej niż jednej osoby spełniającej warunki udziału.
 3. Zamawiający przewiduje możliwość zaangażowania wykonawcy do przeprowadzenia od jednej do siedmiu akcji informacyjno-edukacyjnych.

 

 

Część V. Postanowienia końcowe.

 

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 2. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
 3.  Zamawiający nie jest zobligowany do wyboru jakiejkolwiek oferty, a złożenie oferty nie stanowi podstawy do występowania z jakimikolwiek roszczeniami wobec zamawiającego ze strony podmiotu, który złożył ofertę.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od całości lub części zamówienia bez podania przyczyny.
 5. Umowa będzie uznana za zawarta z chwilą jej podpisania. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
 6. Umowa może zostać zmieniona w sytuacji:

a)      wystąpienia siły wyższej (Siła wyższa - zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których Strony nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych) - w zakresie dostosowania umowy do tych zmian,

b)      wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony – w zakresie dostosowania umowy do tych zmian,

c)       wydłużenia okresu realizacji projektu, w zakresie wydłużenia okresu realizacji umowy, o okres nie dłuższy niż wydłużona została realizacja projektu,

d)      zmiany wniosku o dofinansowanie w zakresie dostosowania postanowień umowy do tych zmian,

e)      zmian niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu.


 

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Firma Wykonawcy: ........................................................................................................

NIP Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………………..

Adres ……………………………………………………………………………………

Nr telefonu ………………………………….E-mail ………………………….

 

Zamawiający:

 

Świętokrzyski Klub Amazonki

przy Świętokrzyskim Centrum Onkologii

ul. Artwińskiego 3c, 25-734

 

OFERTA

 

W związku z ogłoszeniem rozeznania rynku na przeprowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnych składam niniejszą ofertę.

 

1. Oferuję cenę za jedną akcję informacyjno-edukacyjną w wysokości

 

Brutto................................zł/   słownie.................................

 

Wskazana cena obejmuje wszystkie koszty realizacji zamówienia oraz wszystkie obowiązkowe podatki i ewentualne ubezpieczenia społeczne.

 

2. Jestem członkiem następującej organizacji pozarządowej, której celem statutowym jest działalność na rzecz profilaktyki raka piersi.

 

3. Oświadczam, że posiadam następujące doświadczenie/kompetencje do prowadzenia akcji informacyjno-edukacyjnych z zakresu profilaktyki raka piersi:

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Oświadczenia:

 

 1. Zapoznałam/em się z treścią ogłoszenia i akceptuję  je bez zastrzeżeń.
 2. Spełniam wszystkie warunki określone w ogłoszeniu.
 3. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie do realizacji przedmiotowego zamówienia.
 4. Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia w tym koszty dojazdu.
 5. Oświadczam, że wszystkie złożone dokumenty  są zgodne  z aktualnym stanem  prawnym i faktycznym.
 6. Oświadczam, że zapoznałam/em/liśmy  się z klauzulą informacyjną stanowiącą załącznik nr 2.

 

 

 

……………………………………

Czytelny podpis

Miejscowość, data .................................                           

  

Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:,

 1. …………………………………………
 2. …………………………………………
 3. …………………………………………

 


 

 

 

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE RODO

W związku ze złożeniem oferty w ramach projektu pn. Profilaktyka raka piersi – subregion południowy oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:

1)     administratorem moich danych osobowych jest Zarząd Województwa Świętokrzyskiego dla zbioru Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pełniący rolę Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, mający siedzibę przy Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce;

2)     administratorem moich danych osobowych jest Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego dla zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa. Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi ww. projektu, dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 (RPOWŚ), w szczególności:

a)      udzielenia wsparcia,

b)      potwierdzenia kwalifikowalności wydatków,

c)       monitoringu,

d)      ewaluacji,

e)      kontroli,

f)       audytu prowadzonego przez upoważnione instytucje,

g)      sprawozdawczości,

h)      rozliczenia projektu,

i)        odzyskiwania wypłaconych beneficjentowi środków dofinansowania, w tym w postępowaniu administracyjnym zmierzającym do wydania decyzji określającej kwoty dofinansowania do zwrotu;

j)        odzyskiwania wypłaconych beneficjentowi środków dofinansowania, w tym w postępowaniu administracyjnym zmierzającym do wydania decyzji określającej kwoty dofinansowania do zwrotu;

k)      zachowania trwałości projektu,

l)        archiwizacji.

3)     Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej RODO ), wynikający z:

a)     art. 125 i 126 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 – dalej: Rozporządzenie ogólne;

b)     rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radcy (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006;

c)      art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020;              

d)     rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji miedzy beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi;

e)     art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

f)      ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego;

g)     ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;

4)     moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Zarządzającej, beneficjentowi realizującemu projekt  - Świętokrzyskiemu Centrum Onkologii Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Kielcach, ul. Prezydenta Stefana Artwińskiego 3, 25-734 Kielce oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu – Świętokrzyskiemu Klubowi Amazonki przy ŚCO w Kielcach, ul. Prezydenta Stefana Artwińskiego 3C, 25-734 Kielce; Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia w Wodzisławiu, ul. Ariańska 12, 28-330 Wodzisław. Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione firmom badawczym realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej oraz specjalistycznym firmom realizującym na zlecenie IZ kontrole w ramach RPOWŚ 2014 - 2020;

5)     Moje dane osobowe mogą być ujawnione osobom fizycznym lub prawnym, upoważnionym przez administratora lub Beneficjenta, w związku z realizacją celów o których mowa w pkt 2, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi (w przypadku korespondencji papierowej), stronom i innym uczestnikom postepowań administracyjnych.

6)     Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.

7)     Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje:

-        prawo żądania dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;

-        prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

-        prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

-        prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.

8)     Na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b i d RODO, zgodnie z którym nie jest możliwe usunięcie danych osobowych niezbędnych, w szczególności do:

-        wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego,

-        celów archiwalnych w interesie publicznym,

mając na uwadze cel i podstawę prawną przetwarzania danych w ramach RPOWŚ 2014-2020, osobie której dane są przetwarzane nie przysługuje prawo do usunięcia albo przenoszenia tych danych.

9)     Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu zamknięcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (art. 140 i 141 Rozporządzenia ogólnego) oraz zakończenia okresu trwałości dla projektu i okresu archiwizacyjnego, w zależności od tego, która z tych dat nastąpi później, bez uszczerbku dla zasad regulujących pomoc publiczną oraz krajowych przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów. Moje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

 

………………………………………………………….                                         ……………………………………………………………

MIEJSCOWOŚĆ I DATA                                                                           CZYTELNY PODPIS OFERENTA