27.05.2021

Kategoria: Profilaktyka raka piersi - subregiona południe
Odsłony: 443

 

Kielce  dn. 27.05.2021

 

Rozeznanie rynku

           

W związku z realizacją przez Świętokrzyski Klub Amazonki przy Świętokrzyskim Centrum Onkologii projektu  „Profilaktyka raka piersi – subregion południowy” nr RPSW.08.02.02-26-0003/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 prosimy o przedstawienie oferty na prowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnych.

 

Część I. Informacje ogólne

 1. Zamawiający:

Nazwa:  Świętokrzyski Klub Amazonki przy Świętokrzyskim Centrum Onkologii

Adres: ul. Artwińskiego 3c,   25-734 Kielce

telefon: 662 060 460

 1. Osoba upoważniona do kontaktów:

Elżbieta Goraj

 

Część II. Opis przedmiotu zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnych na terenie subregionu południowego obejmującego: powiat włoszczowski, powiat jędrzejowski, powiat pińczowski, powiat kazimierski, powiat buski, powiat staszowski, powiat opatowski, powiat sandomierski w ramach działań informacyjno-edukacyjnych polegających na zachęceniu kobiet do wykonywania badań mammograficznych. Akcje informacyjno-edukacyjne realizowane będą w okresie od czerwca 2021 r. do czerwca 2023 r. Prowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnych obejmuje: dojazd, przekazanie informacji na temat programu profilaktyki raka piersi, bezpłatnych  badań mammograficznych, kolportaż ulotek, materiałów piśmienniczych, prowadzenie listy osób, którym udzielono informacji, prowadzenie wymaganej dokumentacji.

W ramach realizowanego projektu Zamawiający planuje przeprowadzenie 27 akcji informacyjno-edukacyjnych. Akcje mogą odbywać się w plenerze lub pomieszczeniach zamkniętych, zarówno w dni robocze jak i dni wolne od pracy. Akcja trwa około 8 godzin. Szczegółowy harmonogram jest ustalany na bieżąco w trakcie realizacji projektu.

 

 

Część III. Składanie ofert

 1. Oferty pisemne w zamkniętych kopertach oznaczonych informacją „Działania informacyjno-edukacyjne” należy składać do dnia 10.06.2021    r. do godziny 14:00 pokój Nr 7 Budynek Administracyjny ŚCO ul. Artwińskiego 3c , 25-734 Kielce.
 2. Ofertę należy złożyć na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
 3. Do oferty należy załączyć podpisane oświadczenie RODO.

 

 

 

 Część IV. Warunki udziału

Zamawiający wymaga, aby oferent był członkiem organizacji pozarządowej, której celem statutowym jest działalność na rzecz profilaktyki raka piersi oraz posiada odpowiednie doświadczenie lub kwalifikacje.

 

Część V. Zasady wyboru ofert

 

 1. Celem przeprowadzenia rozeznania rynku jest potwierdzenie, że dana usługa zostanie wykonana po cenie rynkowej.
 2. Zamawiający przewiduje możliwość zaangażowania więcej niż jednej osoby spełniającej warunki udziału.
 3. Zamawiający przewiduje możliwość zaangażowania wykonawcy do przeprowadzenia od jednej do siedmiu akcji informacyjno-edukacyjnych.

 

 

Część V. Postanowienia końcowe.

 

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 2. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
 3.  Zamawiający nie jest zobligowany do wyboru jakiejkolwiek oferty, a złożenie oferty nie stanowi podstawy do występowania z jakimikolwiek roszczeniami wobec zamawiającego ze strony podmiotu, który złożył ofertę.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od całości lub części zamówienia bez podania przyczyny.
 5. Umowa będzie uznana za zawarta z chwilą jej podpisania. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
 6. Umowa może zostać zmieniona w sytuacji:

a)      wystąpienia siły wyższej (Siła wyższa - zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których Strony nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych) - w zakresie dostosowania umowy do tych zmian,

b)      wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony – w zakresie dostosowania umowy do tych zmian,

c)       wydłużenia okresu realizacji projektu, w zakresie wydłużenia okresu realizacji umowy, o okres nie dłuższy niż wydłużona została realizacja projektu,

d)      zmiany wniosku o dofinansowanie w zakresie dostosowania postanowień umowy do tych zmian,

e)      zmian niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu.

 

 

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Firma Wykonawcy: ........................................................................................................

NIP Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………………..

Adres ……………………………………………………………………………………

Nr telefonu ………………………………….E-mail ………………………….

 

Zamawiający:

 

Świętokrzyski Klub Amazonki

przy Świętokrzyskim Centrum Onkologii

ul. Artwińskiego 3c, 25-734

 

OFERTA

 

W związku z ogłoszeniem rozeznania rynku na przeprowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnych składam niniejszą ofertę.

 

1. Oferuję cenę za jedną akcję informacyjno-edukacyjną w wysokości

 

Brutto................................zł/   słownie.................................

 

Wskazana cena obejmuje wszystkie koszty realizacji zamówienia oraz wszystkie obowiązkowe podatki i ewentualne ubezpieczenia społeczne.

 

2. Jestem członkiem następującej organizacji pozarządowej, której celem statutowym jest działalność na rzecz profilaktyki raka piersi.

 

3. Oświadczam, że posiadam następujące doświadczenie/kompetencje do prowadzenia akcji informacyjno-edukacyjnych z zakresu profilaktyki raka piersi:

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Oświadczenia:

 

 1. Zapoznałam/em się z treścią ogłoszenia i akceptuję  je bez zastrzeżeń.
 2. Spełniam wszystkie warunki określone w ogłoszeniu.
 3. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie do realizacji przedmiotowego zamówienia.
 4. Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia w tym koszty dojazdu.
 5. Oświadczam, że wszystkie złożone dokumenty  są zgodne  z aktualnym stanem  prawnym i faktycznym.
 6. Oświadczam, że zapoznałam/em/liśmy  się z klauzulą informacyjną stanowiącą załącznik nr 2.

 

 

 

……………………………………

Czytelny podpis

Miejscowość, data .................................                           

  

Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:,

 1. …………………………………………
 2. …………………………………………
 3. …………………………………………