Projekt subregion południowy

Kategoria: Profilaktyka raka piersi - subregiona południe
Odsłony: 517

 

 

 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Świętokrzyski Klub Amazonki realizuje w partnerstwie ze Świętokrzyskim Centrum Onkologii Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Kielcach następujące projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego:

 

Projekty skierowane są do kobiet w wieku 50-69 lat pracujących lub biernych zawodowo z powodu złego stanu zdrowia, które uczą się, pracują lub zamieszkują na terenie województwa świętokrzyskiego (subregion północny i subregion południowy), które zostaną objęte badaniami przesiewowymi w celu wczesnego wykrycia choroby. W celu zwiększenia kompleksowości i efektywności oferowanych usług projekt pośrednio będzie także skierowany do osób z otoczenia kobiet z grupy docelowej oraz lekarzy POZ.

Główne cele projektów: zwiększenie dostępności do badań profilaktycznych, poprzez zapewnienie badań w miejscu zamieszkania lub zapewnienie bezpłatnego transportu na badania (w tym dla osób z niepełnosprawnością), zapewnienie opieki nad osobą niesamodzielną na czas badania; a także zapewnienie dostępu do wiedzy z zakresu profilaktyki poprzez działania informacyjno-edukacyjne dla kobiet z grupy docelowej oraz  osób z ich otoczenia. Efektem podejmowanych działań będzie również wydłużenie aktywności zawodowej osób w wieku produkcyjnym poprzez udział w programach zdrowotnych.

Działania przewidziane w projektach:

Projekty są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Możliwość zgłoszenia szczególnych potrzeb pod numerem telefonu: 607 77 88 88 (mammografia).

 

„Profilaktyka raka piersi - subregion południowy” RPSW.08.02.02-26-0003/20

Czas realizacji: marzec 2021 r. – czerwiec 2023 r.