WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

W dniu 23 kwietnia 2015 r. o godz. 12.00 odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków

Świętokrzyskiego Klubu Amazonki przy ŚCO w Kielcach.

 

Porządek Zebrania: 


1.    Minuta ciszy (koleżanki zmarłe od 16.06.2014 r.)

2.    Otwarcie, zagajenie i przedstawienie porządku obrad.

3.    Przyjęcie porządku obrad.

4.    Wybór przewodniczącego zebrania.

5.    Wybór protokolantów i sekretarzy zebrania.

6.    Wybór komisji uchwał i wniosków oraz komisji skrutacyjnej.

7.    Przedstawienie sprawozdania merytorycznego z działalności Klubu za 2014 r. (kol. G. Zbroińska).

8.    Przedstawienie sprawozdania finansowego z działalności Klubu za 2014 r. (kol. M. Grzywna).

9.    Ocena działalności Zarządu Klubu za 2014 r.  przez Komisję Rewizyjną (kol. G. Wojtaś).

10.  Dyskusja

11.  Podjęcie uchwał w sprawie przedstawionych sprawozdań.

12.  Odznaczenia i wyróżnienia - dla kol. członków Klubu. 

13.  Plan pracy Klubu na 2015 r.

14.  Dyskusja nad planem pracy.

15.  Wolne wnioski i komunikaty.

16.  Zakończenie obrad.